Shoude Zhang

Tele:   +86-21-64250213

Fax:    +86-21-64250213

Email: sdzhang@ecust.edu.cn

 

Education & Work Experience

 

2002.09 ~ 2006.06 Bsc, Second Military Medical University;

2007.09 ~ 2012.05 PhD, ShangHai Jiao Tong University;

2012.07 ~ Present Work in ECUST

 

Research Topics

 

(1)Screening bioactive natural products;

(2)Application of computational chemistry in natural product research;

(3)Bioinformatics

 

Publications

[1] Shoude Zhang, Weiqiang Lu, Xiaofeng Liu, Yanyan Diao, Fang Bai, Liyan Wang, Lei Shan, Jin Huang, Honglin Li, Weidong Zhang. Fast and effective identification of the bioactive compounds and their targets form the medicinal plants via computational chemical biology approach. Med. Chem. Commun. 2011. 2: 471-477.

[2] Shoude Zhang, Jiangjiang Qin, Huizi Jin, Yinhua Yin, Honglin Li, Xianwen Yang,, Xia Li, Lei Shan, Weidong Zhang. Sesquiterpenoids from Inula racemosa Hook. f. Inhibit Nitric Oxide Production. Planta Medica. 2012. 78: 166-171

[3] Xia,Li, Shoude Zhang, Hui-Zi Jin, Feng Dong, Lei Shan, Wei-Dong Zhang. A new flavonol from Oxytropis ochrocephala Bunge. Natural Product Research .DOI:10.1080/14786419.2012.678350

[4] Jia-Han Xia, Shou-De Zhang, Yong-Li Li, Liang Wu, Zhi-Jun Zhu, Xian-Wen Yang, Hua-Wu Zeng, Hong-Lin Li, and Wei-Dong Zhang. Sesquiterpenoids and Triterpenoids from Abies holophylla and Their Bioactivities. Phytochemistry (2012) 74:178-184

[5] YongLi Li, Shoude Zhang, HuiZi Jin, JunMian Tian, XianWen Yang, HongLin Li, and WeiDong Zhang. AbiestetranesA and B, two unique tetraterpenes from Abies fabri. Tetrahedro, 2012, 68: 7763-7767

[6] Ping Yu, Shou-De Zhang, Yong-Li Li, Xian-Wen Yang, Hua-Wu Zeng, Hong-Lin Li, and Wei-Dong Zhang. Abieseconordines A and B, two norditerpenoids with a 18-nor-5,10;9,10-diseco-abietane skeleton from Abies forrestii Helv. Chim. Acta. 2012, 95, 415-422

[7] Yanping, Gao, Yunheng Shen, Shoude Zhang, Junmian Tian, Huawu Zeng, Ji Ye, Huiliang Li, Lei Shan, Weidong Zhang. Incarvilleatone, a New Cyclohexylethanoid Dimer from Incarvillea younghusbandii and Its Inhibition against Nitric Oxide (NO) Release. Organic Letter. 2012. 14, 1954-1957.

[8] Liyan Wang, Weiqiang Lu, Shoude Zhang, Xi Li, Sha Liao, Xiaofeng Liu, Lei Shan, Xu Shen, Hualiang Jiang, Weidong Zhang, Jin Huanga, Honglin Li.  Natural Products as a Gold Mine for Selective Matrix Metalloproteinases Inhibitors. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2012. 20(13), 4164-4171

[9] Jiangjiang Qin, Huizi Jin, Jiaxian Zhu, Jianjun Fu, Qi Zeng, Xiangrong Cheng, Yan Zhu, Lei Shan, Shoude Zhang, Yuexin Pan, Weidong Zhang. New sesquiterpenes from Inula japonica Thunb. with their inhibitory activities against LPS-induced NO production in RAW264.7 macrophages. Tetrahedron. 2010, 66, 9379-9388

[10] Siyang Fan, Yuehu Pei, Huawu Zeng, Shoude Zhang, Yongli Li, Li Li, Ji Ye, Yuexin Pan, Honglin Li, Weidong Zhang. Compounds from Platycladus orientalis and Their Inhibitory Effects on Nitric Oxide and TNF-α Production. Planta Medica. 2011, 77, 1623-1630

[11] Cheng, Xiangrong; Qin, Jiangjiang; Zeng, Qi; Zhang Shoude; Zhang, Fei; Yan, Shikai; Jin, Huizi; Zhang, Weidong. Taraxasterane-Type Triterpene and Neolignans from Geum japonicum Thunb. var. chinense F. Boll. Planta Medica . 2011, 77, 2061-2065

[12] Cheng, Xiangrong; Zeng, Qi; Ren, Jie; Zhang Shoude; Shen, Yunheng; Zhu, Jiaxian; Zhang, Fei; Chang, Ruijie; Zhu, Yan; Zhang, Weidong; Jin, Huizi. Sesquiterpene lactones from Inula falconeri, a plant endemic to the Himalayas, as potential anti-inflammatory agents. European Journal of Medicinal Chemistry (2011), 46, 5408-5415

 

User Login


Database


PTID

Contact us


Honglin Li's Lab
Shanghai Key Laboratory of New Drug Design
School of Pharmacy
East China University of Sci. & Tech.
Room 527, Building 18, 130 Meilong Road,
Shanghai, 200237, P. R. China
Tel: (86) 21 6425 0213
Prof. Honglin Li
hlli@ecust.edu.cn

Copyright © 2023 Prof. HongLin Li's Group, School of Pharmacy, East China University of Science & Technology · All Right Reserved.
沪ICP备19004698号-1 |  沪公网安备31011302004713号